arieki 벽지

   현재 배경 화면 해상도:   1920x1440    컴퓨터 화면 해상도:
   일반 해상도:  <800x600> <1024x768> <1280x960> <1280x1024> <1600x1200> <1920x1440>
   와이드 스크린 해상도:  <1024x640> <1280x800> <1440x900> <1680x1050> <1920x1200>
arieki 01 벽지
arieki 02 벽지
arieki 03 벽지
arieki 04 벽지
arieki 05 벽지
arieki 06 벽지
arieki 07 벽지
arieki 08 벽지
arieki 09 벽지
arieki 10 벽지
arieki 11 벽지
arieki 12 벽지
arieki 13 벽지
arieki 14 벽지
arieki 15 벽지
arieki 16 벽지
arieki 17 벽지
arieki 18 벽지
arieki 19 벽지
arieki 20 벽지
arieki 21 벽지


     |      최근 일반 배경 화면      |      최근 바탕 화면      |      새로운 듀얼 스크린 배경 화면